Visits - מבקרים באתר

Visits כמות מבקרים באתר Visits פירושו מספר הפעמים שהמבקרים מבקרים באתר שלכם בזמן נתון. 

הגדרת סישין

גוגל אנליטיקס מגדיר סישין של חיפוש סביב כשלושים דקות. 
כלומר 
  • אם המבקר מבקר באתר עד משלושים דקות אז כל ביקור מעל זמן זה יחשב כביקור חדש
  • מבקרים שעזבו את האתר וחזרו בתוך שלושים דקות אז יספרו כחלק מהסישין הראשוני. 
כלומר הנתון הזה מביא את כלל המבקרים באתר כולל מבקרים חוזרים. 

איך מחושבת כניסה ? ראו בקישור לגוגל 

איך גוגל מחשב את המבקרים

גוגל למעשה משתילה עוגיה בכל פעם כשמישהו נכנס. וכך הוא סופר את כמות הנכנסים
  • שימו לב שחלק מהדפדפנים לא מקבלים קוקיס (תלוי בהגדרות)
  • בנוסף, אם מישהו השאיר את הדף פתוח אז אחרי כ 30 דקות הסישין יגמר (חישוב)
  • אם נכנסים משני דפדפנים שונים אז יחושבו שתי כניסות