ת. סיכום: פונקציות חשובות באקסל

סיכום הפונקציות החשובות באקסל

סיכום פונקציות - EXCEL

מס'

שם הפונקציה

תחביר
סימן = / שם הפונקציה / פתיחת סוגריים/ הארגומנטים מופרדים בפסיק /וסגירת סוגריים

תיאור

 

 

 

 

1

SUM

SUM(number1,number2,...)

סכום

 =SUM( תא או טווח לסיכום, תא או טווח לסיכום)

 

 

 

2

AVERAGE

AVERAGE(number1,number2,...)

ממוצע

 =AVERAGE(טווח או טווחים עליהם יתבצע הממוצע)

 

 

 

3

MAX

MAX(number1,number2,...)

ערך גבוה ביותר

 =MAX(טווח או טווחים מהם ילקח הערך הגבוה ביותר)

 

 

 

4

MIN

MIN(number1,number2,...)

ערך נמוך ביותר

 =MIN(טווח או טווחים מהם ילקח הערך הנמוך ביותר)

5

MODE

MODE(number1,number2,...)

שכיח

 =MODE(טווח או טווחים מהם ילקח הערך השכיח)

6

MEDIAN

MEDIAN(number1,number2,...)

חציון

 =MEDIAN(טווח או טווחים מהם ילקח החציון)

 

 

 

7

RANK

RANK(number,ref,order)

דירוד

 =RANK(דירוג עולה/יורד, הטווח ממנו מתבצע הדירוג, הערך אותו מדרגים)

8

ROUND

ROUND(number,num_digits)

עיגול מספר

 =ROUND(מספר ספרות לצורך עיגול,הערך אותו מעגלים)

9

COUNT

COUNT(value1,value2,...)

ספירת תאים המכילים מספרים

 =COUNT(טווח או טווחים מהם ייספרו תאים המכילים מספרים)

10

COUNTA

COUNTA(value1,value2,...)

ספירת תאים מלאים

 =COUNTA(טווח או טווחים מהם ייספרו תאים מלאים במספר או טקסט)

 

11

COUNTIF

COUNTIF(range,criteria)

ספירת תאים המקיימים תנאי מסויים

 =COUNTIF(קריטריון,הטווח לספירה)

12

IF

IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)

אם התנאי הלוגי מתקיים יירשם בתא "....." אחרת יירשם "......"

 =IF(הערך שיירשם אם התנאי אינו מתקיים, הערך שיירשם אם התנאי מתקיים, התנאי הלוגי)

 

13

AND

AND(logical1,logical2,...)

TRUE - אם כלהתנאים מתקיימים
FALSE - אם לא כל התנאים מתקיימים

 =AND(תנאי 3,תנאי 2, תנאי 1)

 

14

OR

OR(logical1,logical2,...)

אם מתקיים תנאי אחד או יותר -TRUE
אם כל התנאים אינם מתקיימים -
FALSE

 =AND(תנאי 3,תנאי 2, תנאי 1)

 

 

15

NOT

NOT(logical)

אם התנאי מתקיים -FALSE
אם התנאי אינו מתקיים - 
TRUE

 =NOT(תנאי)

 

16

SUMIF

SUMIF(range,criteria,sum_range)

סכימת תאים העומדים בקריטריון

 =SUMIF(הטווח לסכימה, הקריטריוןהטווח עליו חל הקריטריון)

 

17

INDEX

INDEX(array,row_num,column_num)

קבלת תוכנו של תא הנמצא במיקום ידוע בתוך מערך .

 =INDEX(מסהעמודה, מס' השורה, הטווח ממנו תנתן התוצאה)

 

18

MATCH

MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)

קבלת מספר שורה או מספר עמודה, בה נמצא ערך מסויים בתוך מערך.

 =MATCH(סוג החיפוש, הטווח לבצוע החיפוש,הערך אותו מחפשים)

 

19

LOOKUP

LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,result_vector)

קבלת תוכנו של תא הנמצא במיקום ידוע בתוך מערך .

 =LOOKUP(עמודה/שורה ממנה תנתן התוצאה,שורה/עמודה בה יערך החיפוש, הערך לחיפוש)

20

IF מקונן

IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)

אם התנאי הלוגי מתקיים/לא מתקיים יירשם בתא "..." אחרת ייבדק תנאי נוסף, אם יתקיים תנאי שני יירשם "..." אחרת ...

 =IF(תנאי נוסף אם התנאי הראשון אינו מתקיים,הערך שיירשם אם התנאי מתקיים, הנאי הלוגי)

 =IF(הערך שיירשם אם התנאי אינו מתקיים, תנאי נוסף אם התנאי הראשון מתקיים, התנאי הלוגי)