קישורים לפונקציות באקסל

אקסל


אקסל

כסף באינטרנט


אפשר לקרוא על - לכפול באקסל
 
 רישום פונקציות גיליון עבודהפונקציות תוספת ואוטומציהAdd-in and Automation functions

הפונקציהתיאור
CALLקריאה לפרוצדורה בספריית קישור דינאמית או במשאב קוד.
EUROCONVERTהמרת מספר למטבע אירו, המרת מספר מאירו למטבע חבר באירו, או המרת מספר ממטבע אחד החבר באירו למטבע חבר אחר באמצעות אירו כמתווך (טריאנגולציה)
GETPIVOTDATAהחזרת נתונים השמורים בדוח PivotTable.
REGISTER.IDהחזרת מזהה הרישום של ספריית הקישור הדינמי (DLL) שצוינה או משאב הקוד שנרשם בעבר.
SQL.REQUESTמתחברת למקור נתונים חיצוני ומפעילה שאילתה מגליון עבודה - ולאחר מכן מחזירה את התוצאה כמערך ללא צורך בתיכנות של פקודות מאקרו

לראש הדף לראש הדף

פונקציות קוביה

הפונקציהתיאור
CUBEKPIMEMBERהחזרת שם, מאפיין ואמת-מידה של מדדי ביצועים מרכזיים (KPI), והצגת השם והמאפיין בתא. KPI הוא מידה הניתנת לכימות, כגון רווח גולמי חודשי או תחלופת עובדים ברבעון, המשמשת לפיקוח על ביצועי ארגון.
CUBEMEMBERהחזרת איבר או קבוצת משתנים בהירארכיית קוביה. השתמש כדי לאמת את קיומם של האיבר או קבוצת המשתנים בקוביה.
CUBEMEMBERPROPERTYהחזרת הערך של מאפיין איבר בקוביה. השתמש כדי לאמת את קיומו של שם איבר בקוביה וכדי להחזיר את המאפיין שצוין עבור איבר זה.
CUBERANKEDMEMBERהחזרת האיבר ה- n, או המדורג, בערכה. השתמש כדי להחזיר רכיב אחד או יותר בערכה, כגון איש המכירות המצטיין או עשרת הסטודנטים המצטיינים.
CUBESETהגדרת ערכה מחושבת של איברים או קבוצות משתנים על-ידי שליחת ביטוי ערכה לקוביה בשרת, שיוצר את הערכה ולאחר מכן מחזיר ערכה זו ל- Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNTהחזרת מספר הפריטים בערכה.
CUBEVALUEהחזרת ערך צבור מקוביה.

לראש הדף לראש הדף

פונקציות מסד נתונים

הפונקציהתיאור
DAVERAGEמחזירה את הממוצע של ערכים שנבחרו במסד הנתונים
DCOUNTסופרת את התאים המכילים מספרים במסד נתונים
DCOUNTAסופרת תאים לא ריקים במסד נתונים
DGETשולפת ממסד נתונים רשומה יחידה התואמת לקריטריונים שצוינו
DMAXמחזירה את הערך המרבי מתוך הערכים שנבחרו במסד הנתונים
DMINמחזירה את הערך המינימלי מתוך הערכים שנבחרו במסד הנתונים
DPRODUCTכופלת את הערכים בשדה מסוים של רשומות התואם לקריטריונים במסד נתונים
DSTDEVמעריכה את סטיית התקן על סמך מדגם של ערכים שנבחרו במסד הנתונים
DSTDEVPמחשבת את סטיית התקן על סמך האוכלוסיה המלאה של ערכים שנבחרו במסד הנתונים
DSUMמחברת את המספרים בעמודת השדה של רשומות במסד הנתונים התואמות לקריטריונים
DVARמעריכה את השונות על סמך מדגם של ערכים שנבחרו במסד הנתונים
DVARPמחשבת שונות על סמך האוכלוסיה המלאה של ערכי מסד נתונים שנבחרו

לראש הדף לראש הדף

פונקציות תאריך וזמן
הפונקציהתיאור
DATEמחזירה את המספר הסידורי של תאריך מסוים
DATEVALUEממירה תאריך מצורת טקסט למספר סידורי
DAYממירה מספר סידורי ליום בחודש
DAYS360מחשבת את מספר הימים בין שני תאריכים על סמך שנה בת 360 ימים
EDATEמחזירה את המספר הסידורי של התאריך שהוא כמספר החודשים שצוין לפני או אחרי תאריך ההתחלה
EOMONTHמחזירה את המספר הסידורי של היום האחרון בחודש לפני או אחרי מספר חודשים שצוין
HOURממירה מספר סידורי לשעה
MINUTEממירה מספר סידורי לדקה
MONTHממירה מספר סידורי לחודש
NETWORKDAYSמחזירה את מספר ימי העבודה השלמים בין שני תאריכים
NOWמחזירה את המספר הסידורי של התאריך והזמן הנוכחיים
SECONDממירה מספר סידורי לשניה
TIMEמחזירה את המספר הסידורי של זמן מסוים
TIMEVALUEממירה זמן מתבנית טקסט למספר סידורי
TODAYמחזירה את המספר הסידורי של התאריך של היום
WEEKDAYממירה מספר סידורי ליום בשבוע
WEEKNUMממירה מספר סידורי למספר המייצג את מיקום השבוע באופן מספרי ביחס לשנה
WORKDAYמחזירה את המספר הסידורי של התאריך שלפני או אחרי מספר מסוים של ימי עבודה
YEARממירה מספר סידורי לשנה
YEARFRACמחזירה את שבר השנה המייצג את מספר הימים השלמים בין start_date ל- end_date

לראש הדף לראש הדף

פונקציות הנדסיות

הפונקציהתיאור
BESSELIמחזירה את פונקציית בסל המשופרת In(x)‎
BESSELJמחזירה את פונקציית בסל Jn(x)‎
BESSELKמחזירה את פונקציית בסל המשופרת Kn(x)‎
BESSELYמחזירה את פונקציית בסל Yn(x)‎
BIN2DECהופכת מספר בינארי למספר עשרוני
BIN2HEXהופכת מספר בינארי למספר הקסדצימאלי
BIN2OCTממירה מספר בינארי למספר אוקטלי
COMPLEXממירה מקדמים אמיתיים ומדומים למספר מרוכב
CONVERTממירה מספר ממערכת מדידה אחת לשניה
DEC2BINממירה מספר עשרוני למספר בינארי
DEC2HEXהופכת מספר עשרוני למספר הקסדצימלי
DEC2OCTממירה מספר עשרוני למספר אוקטלי
DELTAבודקת אם שני ערכים שווים
ERFמחזירה את הפונקציה שגיאה
ERFCמחזירה את פונקציית השגיאה המשלימה
GESTEPבודקת אם מספר גדול מערך סף
HEX2BINהופכת מספר הקסדצימאלי למספר בינארי
HEX2DECממירה מספר הקסדצימאלי למספר עשרוני
HEX2OCTהופכת מספר הקסדצימאלי למספר אוקטלי
IMABSמחזירה את הערך המוחלט (מודולוס) של מספר מרוכב
IMAGINARYמחזירה את המקדם המדומה של מספר מרוכב
IMARGUMENTמחזירה את הארגומנט תטה, זווית המבוטאת ברדיאנים
IMCONJUGATEמחזירה את הצמוד המרוכב של מספר מרוכב
IMCOSמחזירה את הקוסינוס של מספר מרוכב
IMDIVמחזירה את המנה של שני מספרים מרוכבים
IMEXPמחזירה את האקספוננט של מספר מרוכב
IMLNמחזירה את הלוגריתם הטבעי של מספר מרוכב
IMLOG10מחזירה את הלוגריתם על בסיס 10 של מספר מרוכב
IMLOG2מחזירה את הלוגריתם בסיס 2 של מספר מרוכב
IMPOWERמחזירה מספר מרוכב בחזקת מספר שלם
IMPRODUCTמחזירה את המכפלה של מ- 2 עד 29 מספרים מרוכבים
IMREALמחזירה את המקדם האמיתי של מספר מרוכב
IMSINמחזירה את הסינוס של מספר מרוכב
IMSQRTמחזירה את השורש של מספר מרוכב
IMSUBמחזירה את ההפרש בין שני מספרים מרוכבים
IMSUMמחזירה את הסכום של מספרים מרוכבים
OCT2BINממירה מספר אוקטלי למספר בינארי
OCT2DECממירה מספר אוקטלי למספר עשרוני
OCT2HEXממירה מספר אוקטלי למספר הקסדצימאלי

לראש הדף לראש הדף

פונקציות פיננסיות

הפונקציהתיאור
ACCRINTמחזירה את הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית תקופתית
ACCRINTMמחזירה את הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית בעת פירעון
AMORDEGRCמחזירה את הפחת עבור כל תקופה חשבונאית באמצעות מקדמי פחת
AMORLINCמחזירה את הפחת עבור כל תקופת חשבונאות
COUPDAYBSמחזירה את מספר הימים שחלפו מתחילת תקופת השובר עד לתאריך הסדרת החשבון
COUPDAYSמחזירה את מספר הימים בתקופת השובר המכילה את תאריך הסדרת החשבון
COUPDAYSNCמחזירה את מספר הימים מתאריך הסדרת החשבון ועד תאריך תשלום השובר הבא
COUPNCDמחזירה מספר המייצג את תאריך השובר הבא לאחר תאריך הסדרת החשבון
COUPNUMמחזירה את מספר השוברים שניתן לשלם בין תאריך הסדרת החשבון לתאריך הפרעון
COUPPCDמחזירה את תאריך השובר הקודם לפני תאריך הסדרת החשבון
CUMIPMTמחזירה את הריבית המצטברת המשולמת בין שתי נקודות זמן
CUMPRINCמחזירה את החזר הקרן המצטברת ששולמה על הלוואה בין שתי נקודות זמן
DBמחזירה את הפחת של נכס עבור תקופה נתונה על-ידי שימוש בשיטת היתרה הפוחתת הקבועה.
DDBמחזירה את הפחת של נכס עבור תקופה נתונה על-ידי שימוש בשיטת היתרה הפוחתת הכפולה או כל שיטה אחרת שתציין
DISCמחזירה את שיעור ההנחה עבור נייר ערך
DOLLARDEממירה מחיר דולרי המבוטא כשבר, למחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני.
DOLLARFRממירה מחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני, למחיר דולרי המבוטא כשבר
DURATIONמחזירה את העמידות השנתית של נייר ערך עם תשלומי ריבית תקופתית
EFFECTמחזירה את שיעור הריבית האפקטיבית השנתית
FVמחזירה את הערך העתידי של השקעה
FVSCHEDULEמחזירה את הערך העתידי של קרן התחלתית לאחר החלה של ערכת שיעורי ריבית מצטברת
INTRATEמחזירה את שיעור הריבית עבור נייר ערך שהושקע במלואו
IPMTמחזירה את הריבית המשולמת עבור השקעה בתקופה נתונה
IRRמחזירה את שיעור התשואה הפנימי של סידרת תזרימי מזומנים
ISPMTמחשבת את הריבית ששולמה במשך תקופה מסוימת של השקעה
MDURATIONמחזירה את משך הזמן ששונה מסוג Macauley עבור נייר ערך בעל ערך נקוב משוער של $100
MIRRמחזירה את שיעור התשואה הפנימי המשתנה של סדרת תזרימי מזומנים
NOMINALמחזירה את הריבית הנומינלית השנתית
NPERמחזירה את מספר התקופות עבור השקעה
NPVמחזירה את הערך הנקי הנוכחי של השקעה המבוססת על סידרת תזרימי מזומנים תקופתיים ושיעור הנחה
ODDFPRICEמחזירה את המחיר ל- $100 של נייר ערך שהתקופה הראשונה שלו שונה באורכה
ODDFYIELDמחזירה את התשואה של נייר ערך שהתקופה הראשונה שלו שונה באורכה
ODDLPRICEמחזירה את המחיר ל- $100 של נייר ערך שהתקופה האחרונה שלו שונה באורכה
ODDLYIELDמחזירה את התשואה של נייר ערך שהתקופה האחרונה שלו שונה באורכה
PMTמחזירה את התשלום התקופתי עבור הלוואה
PPMTמחזירה את התשלום על הקרן לתקופה נתונה
PRICEמחזירה את המחיר לכל $100 ערך נקוב של נייר ערך הנושא ריבית תקופתית
PRICEDISCמחזירה את המחיר לכל $100 ערך נקוב לנייר ערך עם הנחה
PRICEMATמחזירה את המחיר לכל $100 ערך נקוב של נייר ערך המשלם ריבית בעת הפירעון
PVמחזירה את הערך הנוכחי של השקעה
RATEמחזירה את שיעור הריבית התקופתי לכל תקופת קצבה שנתית
RECEIVEDמחזירה את הסכום המתקבל בעת הפירעון עבור נייר ערך שהושקע במלואו
SLNמחזירה את פחת קו ישר של נכס עבור תקופה אחת
תחבירמחזירה את הפחת לפי ספרות סכום השנים של חיי נכס במשך תקופה מסויימת
TBILLEQמחזירה את התשואה שוות-הערך עבור שטר חוב ממשלתי
TBILLPRICEמחזירה את המחיר לכל $100 ערך נקוב של איגרת חוב ממשלתית
TBILLYIELDמחזירה את התשואה עבור איגרת חוב ממשלתית
VDBמחזירה את הפחת של נכס במשך תקופה מצויינת או חלקית, תוך שימוש בשיטת היתרה הפוחתת הכפולה
XIRRמחזירה את שיעור התשואה הפנימית עבור לוח זמנים של סדרת תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי
XNPVמחזירה את הערך הנוכחי הנקי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי
YIELDמחזירה את התשואה בנייר ערך הנושא ריבית תקופתית
YIELDDISCמחזירה את התשואה השנתית עבור נייר ערך מנוכה, לדוגמה, אגרת חוב
YIELDMATמחזירה את התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית בעת הפירעון

לראש הדף לראש הדף

פונקציות מידע

הפונקציהתיאור
CELLמחזירה מידע אודות העיצוב, המיקום או התוכן של תא
ERROR.TYPEמחזירה מספר בהתאם לסוג שגיאה
INFOמחזירה מידע על סביבת ההפעלה הנוכחית
ISBLANKמחזירה TRUE אם הערך ריק
ISERRמחזירה TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו למעט ‎#N/A
ISERRORמחזירה TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו
ISEVENמחזירה TRUE אם המספר זוגי
ISLOGICALמחזירה TRUE אם הערך הוא ערך לוגי
ISNAמחזירה TRUE אם הערך הוא ערך השגיאה ‎#N/A
ISNONTEXTמחזירה TRUE אם הערך אינו טקסט
ISNUMBERמחזירה TRUE אם הערך הוא מספר
ISODDמחזירה TRUE אם המספר אי-זוגי
ISREFמחזירה TRUE אם הערך הוא הפניה
ISTEXTמחזירה TRUE אם הערך הוא טקסט
Nמחזירה ערך שהומר למספר
NA( )‎מחזירה את ערך השגיאה ‎#N/A
TYPEמחזירה מספר המציין את סוג הנתונים של ערך

לראש הדף לראש הדף

פונקציות לוגיות

הפונקציהתיאור
ANDמחזירה TRUE אם כל הארגומנטים הם TRUE
FALSEמחזירה את הערך הלוגי FALSE
IFמציינת בדיקה לוגית שיש לבצע
IFERRORהחזרת הערך שציינת אם נוסחה מוערכת כשגיאה; אחרת, החזרת תוצאת הנוסחה
NOTהופכת את הלוגיקה של הארגומנט שלה
ORמחזירה TRUE אם ארגומנט כלשהו הוא TRUE
TRUEמחזירה את הערך הלוגי TRUE

לראש הדף לראש הדף

פונקציות בדיקה והפניה

הפונקציהתיאור
ADDRESSמחזירה הפניה כטקסט לתא יחיד בגליון עבודה
AREASמחזירה את מספר האזורים בהפניה
CHOOSEבוחרת ערך מרשימה של ערכים
COLUMNמחזירה את מספר העמודה של הפניה
COLUMNSמחזירה את מספר האזורים בהפניה
HLOOKUPמחפשת בשורה העליונה של מערך ומחזירה את הערך של התא שצוין
HYPERLINKיוצרת קיצור דרך, או דילוג, לפתיחת מסמך המאוחסן בשרת רשת, באינטרא-נט או באינטרנט
INDEXמשתמשת באינדקס לבחירת ערך מהפניה או מערך
INDIRECTמחזירה הפניה המצוינת על ידי ערך טקסט
LOOKUPמחפשת ערכים בוקטור או מערך
MATCHמחפשת ערכים בהפניה או מערך
OFFSETמחזירה הסטת הפניה מהפניה נתונה
ROWSמחזירה את מספר השורה של הפניה
ROWSמחזירה את מספר השורות בהפניה
RTDאחזור נתוני זמן-אמת מתוכנית התומכת באוטומציית COM
TRANSPOSEמחזירה את ה- transpose של מערך
VLOOKUPמחפשת בעמודה הראשונה של מערך ועוברת לרוחב השורה להחזרת הערך של תא

לראש הדף לראש הדף

פונקציות מתמטיות וטריגונומטריות

הפונקציהתיאור
ABSמחזירה את הערך מוחלט של מספר
ACOSמחזירה את העצרת של מספר
ACOSHמחזירה את הקוסינוס ההיפרבולי ההופכי של מספר
ASINמחזירה את העצרת של מספר
ASINHמחזירה את הסינוס ההיפרבולי ההופכי של מספר
ATANמחזירה את העצרת של מספר
ATAN2מחזירה את ה-arctangent מקואורדינטות x-‎ ו- y-‎
ATANHהחזרת הטנגנס ההיפרבולי ההופכי של מספר
CEILINGמעגלת מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת משמעות
COMBINמחזירה את מספר הצירופים עבור מספר נתון של פריטים
Countמחזירה את הקוסינוס של מספר
COSHמחזירה את הקוסינוס ההיפרבולי של מספר
DEGREESממירה רדיאנים למעלות
EVENמעגלת מספר כלפי מעלה למספר השלם הזוגי הקרוב ביותר
EXPמחזירה את e בחזקת מספר נתון
FACTמחזירה את העצרת של מספר
FACTDOUBLEמחזירה את העצרת הכפולה של מספר
FLOORעיגול מספר מטה, כלפי אפס
GCDמחזירה את המחלק המשותף הגדול ביותר
INTמעגלת מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר
LCMמחזירה את המכנה המשותף הנמוך ביותר
LNמחזירה את הלוגריתם הטבעי של מספר
LOGESTמחזירה את הלוגריתם של מספר לפי בסיס שצוין
LOG10מחזירה את הלוגריתם על בסיס 10 של מספר נתון
MDETERMמחזירה את דטרמיננטת המטריצה של מערך
MINVERSEמחזירה את דטרמיננטת המטריצה של מערך
MMULTמחזירה את מכפלת המטריצות של שני מערכים
MODמחזירה את השארית מחילוק
MROUNDמחזירה מספר המעוגל לכפולה הרצויה
MULTINOMIALמחזירה את ה- multinomial של מערכת מספרים
ODDמעגלת מספר כלפי מעלה למספר השלם האי-זוגי הקרוב ביותר
PIמחזירה את הערך pi
POWERמחזירה את התוצאה של מספר המועלה בחזקה
PRODUCTמכפילה את הארגומנטים שלה
QUOTIENTמחזירה את החלק השלם של תוצאת פעולת חילוק
RADIANSממירה מעלות לרדיאנים
RANDמחזירה מספר אקראי בין 0 ל- 1
RANDBETWEENמחזירה מספר אקראי בין שני מספרים שציינת
ROMANממירה ספרות רגילות בספרות רומיות, כטקסט
ROUNDמעגלת מספר למספר הספרות שצוין
ROUNDDOWNעיגול מספר מטה, כלפי אפס
ROUNDUPמעגלת מספר כלפי מעלה, הרחק מאפס
SERIESSUMמחזירה את הסכום של סדרת חזקות לפי הנוסחה
SIGNמחזירה את העצרת של מספר
SINמחזירה את הסינוס של זווית נתונה
SINHמחזירה את הסינוס ההיפרבולי של מספר
SQRTמחזירה שורש ריבועי חיובי
SQRTPIמחזירה את השורש הריבועי של (number * pi)
SUBTOTALהחזרת סכום ביניים ברשימה או במסד נתונים
SUMמחברת את הארגומנטים שלה
SUMIFמסכמת את התאים שצוינו על ידי קריטריון נתון
SUMIFSהוספת התאים בטטוח העומד בקריטריונים מרובים
SUMPRODUCTמחזירה את הסכום של המכפלות של רכיבי מערך תואמים
SUMSQמחזירה את סכום ריבועי הארגומנטים
SUMX2MY2מחזירה את סכום הפרשי הריבועים של ערכים מתאימים בשני מערכים
SUMX2PY2מחזירה את סכום סכומי הריבועים של ערכים תואמים בשני מערכים
SUMXMY2מחזירה את סכום ריבועי ההפרשים של ערכים תואמים בשני מערכים
TANמחזירה את העצרת של מספר
TANHמחזירה את הטנגנס ההיפרבולי של מספר
TRUNCחותכת מספר למספר שלם

לראש הדף לראש הדף

פונקציות סטטיסטיות

הפונקציהתיאור
AVEDEVמחזירה את ממוצע הסטיות המוחלטות של נקודות נתונים מערך הממוצע שלהן
AVERAGEמחזירה את הממוצע של הארגומנטים
AVERAGEAמחזירה את הממוצע של הארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים
AVERAGEIFמחזירה את הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים בטווח העומדים בקריטריונים נתונים
AVERAGEIFSמחזירה את הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים העומדים בקריטריונים מרובים.
BETADISTמחזירה את פונקציית ההסתברות המצטברת של ביתא
BETAINVפונקציה זו מחזירה את הערך ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת עבור התפלגות ביתא שצויינה
BINOMDISTמחזירה את הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודד
CHIDISTמחזירה את ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע
CHIINVמחזירה את ההופכי של ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע
CHITESTמחזירה את המבחן לאי-תלות
CONFIDENCEמחזירה רווח בר-סמך עבור ממוצע של אוכלוסיה
CORRELמחזירה את מקדם המתאם שבין שתי סדרות נתונים
COUNTמחזירה את כמות המספרים המופיעים ברשימת ארגומנטים
COUNTAסופרת את מספר הערכים המופיעים ברשימת ארגומנטים
COUNTBLANKסופרת את מספר התאים הריקים בטווח
COUNTIFסופרת את מספר התאים המקיימים קריטריונים נתונים בטווח תאים מסוים
COUNTIFSסופרת את מספר התאים בטווח המקיימים קריטריונים מרובים.
COVARמחזירה את השונות המשותפת, ממוצע המכפלות של של סטיות של נקודות
CRITBINOMמחזירה את הערך הקטן ביותר עבורו קטנה ההסתברות הבינומית המצטברת של ערך נתון או שווה לו
DEVSQמחזירה את סכום ריבועי הסטיות
EXPONDISTמחזירה את ההתפלגות המעריכית
FDISTמחזירה את התפלגות ההסתברות F
FINVמחזירה את ההופכי לפונקציית ההסתברות F
FISHERמחזירה את טרנספורמציית פישר
FISHERINVמחזירה את ערך ההופכי של טרנספורמציית פישר
FORECASTמחזירה ערך באמצעות רגרסיה ליניארית
FREQUENCYמחזירה את התפלגות השכיחויות כמערך אנכי
FTESTמחזירה את תוצאות מבחן-F
GAMMADISTמחזירה את התפלגות גאמא
GAMMAINVמחזירה את ההופכי להתפלגות גמא המצטברת
GAMMALNמחזירה את הלוגריתם הטבעי של פונקציית גמא, Γ(x)‎
GEOMEANמחזירה את הממוצע הגיאומטרי
GROWTHמחזירה ערכים לאורך עקומה מעריכית
HARMEANמחזירה את הממוצע ההרמוני
HYPGEOMDISTמחזירה את ההתפלגות ההיפר-גיאומטרית
INTERCEPTמחזירה את החותך של קו רגרסיה
KURTמחזירה את הקורטוזיס של קבוצת נתונים
LARGEמחזירה את הערך ה-k בגודלו בקבוצת נתונים
LINESTמחזירה את הפרמטרים של מגמה ליניארית
LOGESTמחזירה את הפרמטרים של מגמה מעריכית
LOGINVמחזירה את ההופכי להתפלגות הלוגנורמלית
LOGNORMDISTמחזירה את ההתפלגות הלוגנורמלית המצטברת
MAXמחזירה את הערך הגדול ביותר ברשימה של ארגומנטים
MAXAמחזירה את הערך הגדול ביותר ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים
MEDIANמחזירה את החציון של מספרים נתונים
MINמחזירה את הערך הגדול ביותר ברשימה של ארגומנטים
MINAמחזירה את הערך הקטן ביותר ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים
MODEמחזירה את הערך השכיח ביותר בערכת נתונים
NEGBINOMDISTמחזירה את ההתפלגות הבינומית השלילית
NORMDISTמחזירה את ההתפלגות הנורמלית המצטברת
NORMINVמחזירה את ההופכי להתפלגות גמא המצטברת
NORMSDISTמחזירה את ההסתברות הנורמלית הסטנדרטית המצטברת
NORMSINVמחזירה את ההופכי להתפלגות הנורמלית המצטברת הסטנדרטית
PEARSONמחזירה את מקדם המתאם פירסון של מומנט המכפלות
PERCENTILEמחזירה את המאיון ה-k של ערכים בטווח
PERCENTRANKמחזירה את הדרוג האחוזוני של ערך בערכת נתונים
PERMUTמחזירה את מספר התמורות של מספר נתון של אובייקטים
POISSONמחזירה את התפלגות פואסון
PROBמחזירה את ההסתברות לכך שהערכים בטווח הם בין שני גבולות
QUARTILEמחזירה את הרביעון של סדרת נתונים
RANKמחזירה את דירוגו של מספר ברשימת מספרים
RSQמחזירה את הריבוע של מקדם המתאם של פירסון
SKEWמחזירה את מידת ההטיה של התפלגות
SLOPEמחזירה את השיפוע של קו הרגרסיה הליניארי
SMALLמחזירה את הערך ה-k בקוטנו מתוך סדרת נתונים
STANDARDIZEמחזירה ערך מנורמל
STDEVמעריכה את סטיית התקן לפי מדגם
STDEVAמעריכה את סטיית התקן על סמך מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים
STDEVPמחשבת את סטיית התקן על סמך נתוני אוכלוסיה שלמה
STDEVPAמחשבת את סטיית התקן על סמך נתוני אוכלוסיה שלמה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים
STEYXמחזירה את שגיאת התקן עבור ערך y החזוי עבור כל x ברגרסיה
TDISTמחזירה את התפלגות t (התפלגות סטודנט)
TINVמחזירה את ההופכי של התפלגות t
TRENDמחזירה ערך ערך לאורך מגמה ליניארית
TRIMMEANמחזירה את הממוצע של הפנים של סדרת נתונים
TTESTמחזירה את ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט
VARAמעריכה את השונות בהתבסס על מדגם
VARAמעריכה את השונות על סמך מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים
VARPחישוב שונות לפי כלל האוכלוסיה
VARPAמחשבת את השונות על סמך נתוני האוכלוסיה כולה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים
WEIBULLמחזירה את התפלגות Weibull
ZTESTהחזרת ערך ההסתברות החד-זנבי של מבחן z

לראש הדף לראש הדף

פונקציות טקסט

הפונקציהתיאור
ASCמחליפה אותיות אנגליות או קטאקאנה ברוחב מלא (שני בתים) בתוך מחרוזת תווים לתווים בחצי-רוחב (בית יחיד)
BAHTTEXTממירה מספר לטקסט תוך שימוש בתבנית המטבע ß (בהט)
CHARמחזירה את התו המצוין על ידי מספר הקוד
CLEANמסלקת מהטקסט את כל התווים שאינם ניתנים להדפסה
CODEמחזירה את הקוד המספרי של התו הראשון במחרוזת טקסט
CONCATENATEמצרפת מספר פריטי טקסט לפריט טקסט יחיד
DOLLARממירה מספר לטקסט, תוך שימוש בתבנית המטבע $ (דולר)
EXACTבודקת אם שני ערכי טקסט זהים
FINDBמוצאת ערך טקסט אחד בתוך אחר (תלוי רישיות)
FIXEDמעצבת מספר כטקסט עם מספר ספרות עשרוניות קבוע
JISמחליפה אותיות אנגליות או קטקאנה בחצי-רוחב (בית יחיד) בתוך מחרוזת תווים לתווים ברוחב מלא (שני בתים)
LEFTBמחזירה את התווים השמאליים ביותר מערך טקסט
LENBמחזירה את מספר התווים במחרוזת טקסט
LOWERממירה טקסט לאותיות קטנות
MIDBמחזירה מספר מסוים של תווים ממחרוזת טקסט החל במיקום שתציין
PHONETICמחלץ את התווים הפונטיים (תווי פוריגנה) מתוך מחרוזת טקסט
PROPERהופכת את האות הראשונה בכל מילה של ערך טקסט לאות רישית
REPLACEBמחליפה תווים בתוך טקסט
REPTחוזרת על טקסט מספר נתון של פעמים
RIGHTBמחזירה את התווים הימניים ביותר בערך טקסט
SEARCHBמוצאת ערך טקסט אחד בתוך אחר (לא תלוי רישיות)
SUBSTITUTEמחליפה טקסט חדש במקום טקסט ישן במחרוזת טקסט
Tממירה את הארגומנטים לטקסט
TEXTמעצבת מספר וממירה אותו לטקסט
TRIMמסירה רווחים מטקסט
UPPERהמרת טקסט לאותיות רישיות
ערךממירה ארגומנט טקסט למספר